Podmienky používania

NIUBI Technology vám sprístupňuje informácie a produkty na tejto webovej stránke za nasledujúcich podmienok. Vstupom na túto webovú stránku súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami. NIUBI Technology si vyhradzuje právo požadovať všetky právne a opravné prostriedky za akékoľvek porušenie týchto podmienok. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

Pri použití akéhokoľvek softvéru, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na internete, sú spojené riziká a spoločnosť NIUBI Technology Software vás týmto vyzýva, aby ste sa uistili, že ste úplne stiahli všetky riziká pred stiahnutím akéhokoľvek softvéru (vrátane, okrem iného, ​​potenciálnej infekcie počítačovými vírusmi a stratou údajov). Ste výhradne zodpovední za primeranú ochranu a zálohovanie údajov a zariadení použitých v spojení so softvérom.

SNÍMKY: Všetky logá, úvodné obrazovky, hlavičky stránok, obrázky a grafiky zobrazené na tomto serveri sú servisnými známkami, ochrannými známkami a / alebo obchodnými názvami (súhrnne „značky“) spoločnosti NIUBI Technology alebo jej poskytovateľov licencií tretích strán. S výnimkou prípadov výslovne povolených v tomto dokumente je použitie, kopírovanie, prenos, zobrazovanie, úprava alebo distribúcia akýchkoľvek značiek v akejkoľvek podobe alebo akýmkoľvek spôsobom bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti NIUBI Technology zakázané a môže porušovať autorské práva, ochranné známky, súkromie alebo iné zákony tohto zákona. USA a / alebo ďalšie krajiny.

ODŠKODNENIE: Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodniť a zaistiť, aby spoločnosť NIUBI Technology, jej pridružené spoločnosti a ich riadiaci pracovníci, riaditelia, agenti a zamestnanci boli neškodní pred a proti akýmkoľvek a všetkým nárokom, stratám, škodám, záväzkom, nákladom a výdavkom vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú alebo súvisia k vášmu užívateľskému obsahu, používaniu stránky alebo porušeniu ktorejkoľvek z týchto podmienok.

Spätná väzba: Akékoľvek komentáre alebo materiály zaslané spoločnosti NIUBI Technology Software, vrátane okrem iného spätnej väzby, ako napríklad otázky, komentáre, návrhy alebo akékoľvek súvisiace informácie týkajúce sa softvéru, tejto webovej stránky alebo akýchkoľvek iných produktov, programov alebo služieb softvéru NIUBI Technology („spätná väzba“), sa považujú za nedôverné. Softvér NIUBI Technology nebude mať v súvislosti s takouto Spätnou väzbou nijaký záväzok a bude mať slobodu reprodukovať, používať, zverejňovať, vystavovať, zobrazovať, transformovať, vytvárať odvodené diela a distribuovať Spätnú väzbu iným bez obmedzenia a bude môcť slobodne používať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v takejto Spätnej väzbe na akýkoľvek účel, okrem iného vrátane vývoja, výroby a marketingu produktov obsahujúcich takúto Spätnú väzbu.

reprodukcie: Akákoľvek autorizovaná reprodukcia akýchkoľvek informácií obsiahnutých v tomto dokumente musí obsahovať oznámenia o autorských právach, ochranné známky alebo iné vlastnícke legendy softvéru NIUBI Technology na akejkoľvek kópii materiálov, ktorú ste vytvorili. Licencia na softvér a používanie tejto webovej stránky sa riadi zákonmi Spojených štátov.

AUTORSKÉ PRÁVA: Autorské práva na túto webovú stránku (vrátane, bez obmedzenia, textu, grafiky, log, zvukov a softvéru) sú vlastníctvom a licenciou spoločnosti NIUBI Technology Co., Ltd. Všetky materiály obsiahnuté na tejto stránke sú chránené zákonmi USA a medzinárodnými autorskými zákonmi a nemusia byť chránené autorskými právami. kopírovať, reprodukovať, distribuovať, prenášať, upravovať alebo spracovávať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami alebo akýmikoľvek médiami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti NIUBI Technology Co., Ltd. Z kópií nemôžete meniť ani odstraňovať žiadne autorské práva ani iné upozornenia. obsahu.

ZNÁMKY: NIUBI je ochranná známka spoločnosti Chongqing NIUBI Technology Co., LTD. a zákonom chránená. Môže sa používať iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Chongqing NIUBI Technology Co., Ltd. v každom konkrétnom prípade. Používanie ochrannej známky NIUBI na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti NIUBI Technology bude predstavovať porušenie ochrannej známky a nekalú súťaž v rozpore so zákonom.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte KONTAKTUJTE NÁS. Ďakujem.