Điều khoản sử dụng

NIUBI Technology cung cấp thông tin và sản phẩm cho bạn trên trang web này, tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. NIUBI Technology có quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục trong pháp luật và công bằng cho bất kỳ vi phạm các điều khoản và điều kiện này. Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

Có những mối nguy hiểm cố hữu trong việc sử dụng bất kỳ phần mềm nào có sẵn để tải xuống trên Internet và Phần mềm Công nghệ NIUBI khuyên bạn phải đảm bảo rằng bạn hiểu hoàn toàn tất cả các rủi ro trước khi tải xuống bất kỳ phần mềm nào (bao gồm nhưng không giới hạn, nhiễm trùng tiềm ẩn hệ thống của bạn do virus máy tính và mất dữ liệu). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ và sao lưu đầy đủ dữ liệu và thiết bị được sử dụng cùng với bất kỳ phần mềm nào.

HÌNH ẢNH: Tất cả logo, màn hình giật gân, tiêu đề trang, hình ảnh và đồ họa được hiển thị trên Trang web này là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu và / hoặc trang phục thương mại (gọi chung là, Mark Marks) của NIUBI Technology hoặc bên cấp phép bên thứ ba. Trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây, sử dụng, sao chép, truyền, hiển thị, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ Nhãn hiệu nào dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của NIUBI Technology đều bị cấm và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc các luật khác của Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.

ĐỘC LẬP: Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ NIUBI Technology, các chi nhánh của nó và các cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên của họ vô hại và chống lại mọi khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí và chi phí, kể cả phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đối với nội dung người dùng của bạn, sử dụng Trang web hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào.

PHẢN HỒI: Bất kỳ nhận xét hoặc tài liệu nào được gửi đến Phần mềm Công nghệ NIUBI, bao gồm nhưng không giới hạn phản hồi, như câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào về Phần mềm, trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ nào khác của Phần mềm Công nghệ NIUBI (Phản hồi Phản hồi), sẽ được coi là không bí mật. Phần mềm Công nghệ NIUBI sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Phản hồi đó và được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ, trưng bày, hiển thị, chuyển đổi, tạo tác phẩm phái sinh và phân phối Phản hồi cho người khác mà không bị giới hạn và không được sử dụng ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật có trong Phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm kết hợp Phản hồi đó.

ĐẠI DIỆN: Mọi bản sao được ủy quyền của bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này phải bao gồm các thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc truyền thuyết độc quyền khác của Phần mềm Công nghệ NIUBI, trên bất kỳ bản sao nào của các tài liệu do bạn tạo ra. Giấy phép cho Phần mềm và việc sử dụng trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Hoa Kỳ.

BẢN QUYỀN: Bản quyền trong trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, logo, âm thanh và phần mềm) được sở hữu và cấp phép bởi NIUBI Technology Co., Ltd. Tất cả các tài liệu trên trang web này đều được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế và có thể không được sao chép, sao chép, phân phối, truyền, điều chỉnh hoặc xử lý dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của NIUBI Technology Co., Ltd. Bạn không được thay đổi hoặc xóa bất kỳ bản quyền hoặc thông báo nào khác khỏi các bản sao của nội dung.

NHÃN HIỆU: NIUBI là thương hiệu của Trùng Khánh NIUBI Technology Co., LTD. và được pháp luật bảo vệ. Nó chỉ có thể được sử dụng với sự cho phép trước bằng văn bản của Trùng Khánh NIUBI Technology Co., Ltd. trong từng trường hợp cụ thể. Việc sử dụng nhãn hiệu NIUBI cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của NIUBI Technology sẽ cấu thành vi phạm thương hiệu và cạnh tranh không lành mạnh vi phạm pháp luật.

Đối với bất kỳ câu hỏi, hãy thoải mái để Liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn quý vị.